Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Zámer odpredaja majetku mesta 12.04.2024
Rozhodnutie EIA Program rozvoja obce Hniezdne 2024-2030 12.04.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 11.04.2024
Stavebné povolenie - VSD a.s., Košice - SL - Zimná, Vsetínska, Okružná - zriadenie DTS, úprava VN a NN 09.04.2024
Návrh VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 09.04.2024
Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 09.04.2024
Návrh VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 09.04.2024
Doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 09.04.2024
Výzva vlastníkom VSD orez stromov 08.04.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zriadenie samostatného vykurovacieho okruhu bytovej jednotky č.1 05.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ príspevkovej organizácie VPS p.o. 03.04.2024
ÚR - Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s., a DELTA ONLINE spol. s r. o., na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s., v okresoch SL a Kežmarok 02.04.2024
Zámery odpredaja a prenájmu majetku mesta 28.03.2024
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa - lokalita Pri ihrisku 27.03.2024
Zverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe nehnuteľností v k.ú. Stará Ľubovňa - 1. kolo 27.03.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Stará Ľubovňa z volieb prezidenta SR - 1. kolo 25.03.2024
Vzdanie sa kandidatúry na prezidenta SR 22.03.2024
Ponukové konanie - nebytové priestory na II. NP na Nám. gen. Štefánika 6 (Biely dom) 20.03.2024
Zverejnenie verejnej vyhlášky 20.03.2024 zverejnenie-verejnej-vyhlasky-tatiana-mlynarova - 202.95 kB
Záverečný účet a výročná správa 2023 Mesto Stará Ľubovňa 20.03.2024
Zverejnenie cenovej ponuky - nebytový priestor na II. NP v objekte Domu kultúry 11.03.2024
Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do európskeho parlamentu 07.03.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR - 23.03.2024 06.03.2024
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do EÚ parlamentu 2024 05.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 04.03.2024
Verejná vyhláška - "Obytný súbor Hajtovky - inžinierske siete - I. ETAPA" 28.02.2024
Výberové konanie - komunitný pracovník KC 28.02.2024
VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 28.02.2024
VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 28.02.2024
Informácia o začatí správneho konania výrub drevín 26.02.2024
Rozhodnutie EIA Rekultivácia skládky Skalka 22.02.2024
Rozhodnutie EIA GAS Familia 21.02.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 20.02.2024
VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024 19.02.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 16.02.2024
Zverejnenie oznámenia o dražbe nehnuteľností nachádzajúcich v k.ú. Stará Ľubovňa 12.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente EIA 08.02.2024
Výberové konanie - člen miestnej občianskej a preventívnej služby 06.02.2024
Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 02.02.2024
Návrh VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 01.02.2024
Informácia o začatí správnych konaní výrub drevín 30.01.2024
Oznámenie o Správe EIA Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK 22.01.2024
Výberové konanie - zdravotnícky pracovník v materskej škole 15.01.2024
VOĽBY prezidenta Slovenskej republiky 11.01.2024
Výberové konanie - príslušník mestskej polície mesta Stará Ľubovňa 10.01.2024
Návrh zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov 05.01.2024
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície č. konania 3369/2023 27.12.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.12.2023 22.12.2023
Verejná vyhláška - ZaD č. 3 ÚPN - Znovuprerokovanie 20.12.2023
VZN č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 18.12.2023
Nastavenia cookies