Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Výmena výťahov v BD, Mierová 11A,11B Stará Ľubovňa 26.09.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2023 25.09.2023
Zámery odpredajov nehnuteľného majetku Mesta Stará Ľubovňa 25.09.2023
Stavebné povolenie - výmena výťahov v BD na ulici Letná 8,10,14,18,20,22 SL 20.09.2023
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky Prešov - Rozhodnutie 19.09.2023
VZN č. 74 o zriadení elokovaného pracoviska Levočská 22 ako súčasti ZŠ Podsadek 140 19.09.2023
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 49 o nájme bytov 19.09.2023
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21 o vykonávaní rozkopávkových a výkopových prác 19.09.2023
Obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku mesta - pozemky v lokalite na Mýtnej ul. v Starej Ľubovni 14.09.2023
Informácia o začatí správnych konaní 12.09.2023
zverejnenie 11.09.2023 Zverejnenie verejnej vyhlášky - Dávid Grech - 203 kB
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2023 08.09.2023
Oznámenie EIA Správa o hodnotení 06.09.2023
Oznámenie EIA Správa o hodnotení 06.09.2023
Oznámenie o čase mieste konania volieb pre občanov s trvalým pobytom len Stará Ľubovňa - bez ulice 06.09.2023
Oznámenie o začatí územného konania 2023_576-368 SÚ_Mo 04.09.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania 358-2023-Mo 04.09.2023
Rozhodnutie č. 286/2023-Mo 28.08.2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 49 o nájme bytov 24.08.2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21 o vykonávaní rozkopávkových a výkopových prác 24.08.2023
Návrh VZN č. 74 o zriadení elokovaného pracoviska Levočská 22 24.08.2023
Informácia o začatí správnych konaní 21.08.2023
Verejná vyhláška EIA zmeny a doplnky č.3 ÚP Mesta oznámenie 15.08.2023
Verejná vyhláška - ZaD č. 3 ÚPN - Oznámenie 11.08.2023
Výberové konanie na člena Miestnej občianskej a preventívnej služby 31.07.2023
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 27.07.2023
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 21.07.2023
Výberové konanie - školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, rodičovský asistent MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 19.07.2023
Verejná vyhláška dažďová kanalizácia 11.07.2023
VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa - účinné od 01.08.2023 04.07.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.06.2023 03.07.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie 2133/2023-Žd 03.07.2023
Zverejnenie - Tibor Kriššák 30.06.2023 Zverejnenie - Tibor Kriššák - 203.51 kB
Zverejnenie - Pavol Kulik 29.06.2023 Mesto Stará Ľubovňa - Pavol Kulik - zverejnenie - 202.65 kB
Informácia o začatí správnych konaní 19.06.2023
VOĽBY do NR SR konané dňa 30.09.2023 19.06.2023
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.06.2023 16.06.2023
Oznámenie o strategickom dokumente 15.06.2023
Informácia o začatí správnych konaní 14.06.2023
Informácia o začatí správnych konaní 13.06.2023
Zverejnenie 30.05.2023 mestsky-urad-star-lubovna-veronika-badzova - 366.01 kB
Výberové konanie - Vedúci/a zariadenia sociálnych služieb 26.05.2023
Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa 25.05.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 24.05.2023
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Starej Ľubovni 16.05.2023
Zverejnenie EIA dokumentácie zámeru RBG 16.05.2023
Verejné prerokovanie RBG Slovakia 12.05.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.04.2023 04.05.2023
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach - účinné od 01.06.2023 02.05.2023
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 19.04.2023
Nastavenia cookies