Nízkouhlíková stratégie mesta Stará Ľubovňa

Nízkouhlíková stratégie mesta Stará Ľubovňa

 

Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa nadväzuje na doterajšie aktivity mesta a logicky dopĺňa strategické dokumenty, ktoré formujú udržateľný rozvoj mesta. Analyzuje súčasnú spotrebu energie a emisií oxidu uhličitého v meste a stanovuje ako a akými prostriedkami môže mesto znížiť svoju energetickú spotrebu vďaka väčšej efektivite na vlastnom majetku, ktorý využíva či prenajíma rôznym subjektom. Navrhované opatrenia NUS resp. ich realizácia pre mesto nie sú záväzné, plnia poradnú funkciu. Vzhľadom na to, že v meste Stará Ľubovňa existuje systém centralizovaného zásobovania teplom, neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie je aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky. Tá zohľaňuje aj klesajúci dopyt po využiteľnom teple a stanovuje postup následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.   Vypracovaná nízkouhlíková stratégia kladie dôraz na nízkouhlíkové opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, pričom prináša komplexný obraz o súčasnom stave využívania energie celkovo i v členení podľa jednotlivých sektorov a zároveň predstavuje zhrnutie cieľov stratégie vrátane opisu jej regionálneho využitia.

 

Dokumenty:

Nízkouhlíková stratégie mesta Stará Ľubovňa

Koncepcia rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky

 

Informácie o projekte "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa"sú  dostupné tu.

Nastavenia cookies