25.6.2019

Obchodný dom "Družba" Stará Ľubovňa - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Obchodný dom "Družba" STará Ľubovňa - Zníženie energetickej náročnosti budovy".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle https://staralubovna.eranet.sk/#/tenders

Informačnú povinnosť si verejný obstarávateľ plní aj na svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Predmetom zákazky je zabezpečiť:
1. Zateplenie obvodového plášťa
2. Zateplenie plochej strechy
3. Výmenu transparentných konštrukcií obvodového plášťa
4. Výmenu termostatických ventilov
5. Výmenu lokálnych nehospodárnych ohrievačov teplej vody
6. Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti obvodového plášťa v styku so zeminou, resp. spevnenými plochami
7. Návrh novej bleskozvodnej sústavy objektu

Publikované: 25.6.2019 | Aktualizácia: 25.6.2019 | Zobrazené: 488

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies