12.12.2017

Nákup a dodávka elektrickej energie pre Mesto Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania č. 246/2017 pod číslom 17211-MST zo dňa 14.12.2017 verejnú súťaž na nákup a dodávku elektrickej energie pod názvom „Nákup a dodávka elektrickej energie pre Mesto Stará Ľubovňa".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Link na profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Link na predmetnú zákazku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/411881?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&obstarNazov=&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1

 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Publikované: 12.12.2017 | Aktualizácia: 15.12.2017 | Zobrazené: 506

Partneri

Partnerské mestá