Beh

22.5.2019

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav


Partneri

Partnerské mestá