Beh
17.7.2019

Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ - lokalita Nad Krivuľou

Zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2, ods. 1, písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu.


17.7.2019

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy - lokalita Priemyselný park

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav


Partneri

Partnerské mestá