Beh21.4.2021

Inžinierske siete na ulici SNP - Opakované

Predmetom zákazky je vypracovanie „Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie“ (vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti) a „Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu“ (vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti ). Navrhované riešenie inžinierskych sietí daného územia musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky, ktorým je príprava pred vybudovaním potrebnej infraštruktúry mesta pre novú IBV – výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie a rekonštrukčné práce na chodníkoch. PD časti elektroinštalácia nie je súčasťou cenovej ponuky a bude riešená samostatne prostredníctvom vybraných projektových partnerov spol. VSD (platnosť od 01.03.2021)21.4.2021

Kontajnerové stojiská pre MOK nádoby

Predmetom zákazky „obstaranie 5 ks prístreškov, stojísk pre MOK nádoby a ich následnej montáže na pripravenú betónovú plochu, ktorú zabezpečí mesto Stará Ľubovňa. Ďalšie požiadavky a technické parametre predmetu zákazky sú uvedené v prílohe. č. 1 - projektová dokumentácia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy."


21.4.2021

Verejná vyhláška - zvolanie zhromaždenia vlastníkov pozemkov poľ. revíru SIHLA

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru SIHLA