Beh


12.5.2020

Hlavný kontrolór mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa č. 473 zo dňa 30.04.2020 vyhlasuje VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA