Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 2/2024 28.02.2024
VZN č. 1/2024 28.02.2024
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 69 01.01.2024 VZN , ktorým sa ruší VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku - účinnosť od 01.01.2024 - 0 B
VZN č. 41 01.01.2024 VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku - 260.61 kB
VZN č. 41 01.01.2024 vzn-c-41-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku - 234.07 kB
VZN č.38 18.12.2023 VZN č. 38 o poplatkoch zaznečisťovanie ovzdušia na území mesta Stará Ľubovňa - 153.54 kB
VZN č.44 15.12.2023 VZN č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa - 232.65 kB
VZN č.64 15.12.2023 VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa - 1.25 MB
VZN č. 61 14.11.2023 VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - 262.76 kB
VZN č. 74 18.10.2023 VZN č. 74 o zriadení elokovaného pracoviska Levočská 22 ako súčasti ZŠ Podsadek - 162.58 kB
VZN č.49 19.09.2023 VZN , ktorým sa ruší VZN č. 49 o nájme bytov - 144.92 kB
VZN č.21 19.09.2023 VZN , ktorým sa ruší VZN č. 21 o vykonávaní rozkopávkových prác - 146.59 kB
VZN č. 47 01.06.2023 VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk.zariadeniach - 221.75 kB
VZN č. 73 24.04.2023 VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk - 253.49 kB
VZN č. 72 27.12.2022 VZN č. 72 trhový poriadok - trhové miesta pred OD Kaufland - 177.19 kB
VZN č. 71 03.11.2022 VZN č. 71 o zriadení elokovaného pracoviska-ZUŠ Podolínec - 165.24 kB
VZN č. 70 03.11.2022 VZN č. 70 trhový poriadok - areál futbalového štadióna - 164.7 kB
VZN č.68 04.03.2022 VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou - 145 kB
VZN č. 67 04.11.2021 VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa - 270.64 kB
VZN č.66 06.10.2021 vzn-c-66-o-urceni-spadovych-ms - 167.96 kB
VZN č.63 06.10.2021 VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb - 271.59 kB
VZN č.48 06.10.2021 vzn-c-48-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky - 168.53 kB
VZN č.65 30.12.2020 VZN č. 65 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,,Zmeny a doplnky č. 2 - 287.74 kB
VZN č.60 04.03.2019 vzn-c-60-o-zakaze-prevadzkovania-niektorych-hazardnych-hier-na-uzemi-mesta-sl.pdf - 42.07 kB
VZN č.59 04.03.2019 vzn-c-59-o-uzemnom-plane-mesta-sl.pdf - 533.25 kB
VZN č.58 04.03.2019 vzn-c-58-o-pamatihodnostiach-mesta-sl.pdf - 75.4 kB
VZN č.57 04.03.2019 vzn-c-57-o-zeleni-a-ochrane-drevin-na-uzemi-mesta-sl.pdf - 58.71 kB
VZN č.56 04.03.2019 vzn-c-56-o-vykone-taxisluzby-na-uzemi-mesta-sl.pdf - 82.02 kB
VZN č.55 04.03.2019 vzn-c-55-o-organizacii-miestneho-referenda.pdf - 97.59 kB
VZN č.54 04.03.2019 VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta - 198.56 kB
VZN č.53 04.03.2019 vzn-c-53-o-urceni-nazvu-ulic-a-namesti-na-uzemi-mesta-sl.pdf - 217.77 kB
VZN č.43 04.03.2019 0_vzn-c-43-o-podmienkach-financnych-prispevkoch-a-sposobe-realizacie-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately.pdf - 200.03 kB
VZN č.42 04.03.2019 VZN č. 42 o chove a držaní psov - 384.89 kB
VZN č.35 04.03.2019 VZN č. 35 o určení školských obvodov ZŠ - 311.64 kB
VZN č.30 04.03.2019 vzn-c-30-o-odpredaji-bytov-a-nebytovych-priestorov-v-meste-stara-lubov-a.pdf - 94.54 kB
VZN č.29 04.03.2019 VZN č. 29 o Cene Mesta Stará Ľubovňa a o Cene primátora mesta Stará Ľubovňa - 327.23 kB
VZN č.28 04.03.2019 vzn-c-28-o-vymedzeni-miest-a-stanoveni-podmienok-na-umiest-ovanie-volebnych-plagatov-pocas-volebnej-kampane-v-meste-stara-lubov-a.pdf - 40.66 kB
VZN č.22 04.03.2019 vzn-c-22-o-prevadzkovani-obchodu-a-sluzieb-a-o-predajnom-a-prevadzkovom-case-na-uzemi-mesta-stara-lubov-a.pdf - 88.82 kB
VZN č.17 04.03.2019 0_vzn-c-17-trhovy-poriadok.pdf - 71.22 kB
VZN č.10 04.03.2019 vzn-c-10-o-ochrane-pred-znauzivanim-alkoholickych-napojov.pdf - 46.79 kB
VZN č.6 04.03.2019 VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov - 432.46 kB
VZN č.3 04.03.2019 vzn-c-3-o-zriadeni-mestskej-policie.pdf - 106.01 kB
Nastavenia cookies