Štefan Murcko Ing.

 • Vedúci úradu
  Nám. sv. Mikuláša 2, Poschodie: 1

  STAVEBNÝ ÚRAD

  V zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb., jeho zmien a doplnkov referát zabezpečuje:

  • Vedenie územného konania a vydáva:

  - rozhodnutie o umiestnení stavby,
  - rozhodnutie o využití územia
  - rozhodnutie o chránenom území, alebo o ochrannom pásme,
  - rozhodnutie o stavebnej uzávere.

  • Rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.
  • Povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia.
  • Vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas konania, ako aj ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby, a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych úradov.
  • Povoľuje zmeny stavieb pred dokončením.
  • Rozhoduje o predĺžení platnosti stavebných povolení.
  • Povoľuje terénne úpravy.
  • Vedie kolaudačné konanie, vykonáva kolaudácie stavieb a vydáva kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby.
  • Vydáva časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.
  • Po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a určuje pre ňu podmienky.- nariaďuje vlastníkom stavieb, ktorí nevykonávajú riadnu údržbu svojej stavby, aby sa v určenej lehote za určených podmienok postarali o nápravu.
  • Nariaďuje vlastníkom stavieb urobiť nevyhnutné úpravy na stavbe, stavebnom pozemku, terénnych úpravách, prácach a zariadeniach podľa tohto zákona z hygienických, bezpečnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
  • Nariaďuje vlastníkovi stavby odstránenie :

  - stavby postavenej bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním, pokiaľ stavbu dodatočne nepovolí,
  - stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie,
  - dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania, alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

  • Povoľuje odstránenie stavby na žiadosť vlastníkov.
  • Nariaďuje vlastníkovi stavby vykonávať zabezpečovacie práce, ak stavby svojim stavom ohrozuje život, alebo zdravie osôb, prípadne značné národohospodárske alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je stavbu nevyhnutné odstrániť.
  • Nariaďuje užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb.
  • Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavieb alebo ich zmien, nad ich užívaním a pri odstraňovaní stavieb.
  • Zabezpečuje priestupkové a vyvlastňovacie konanie.
Nastavenia cookies