15.5.2017

Zasadnutie MsZ z 4.5.2017 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
04.05.2017

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (0:00:00 - I)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (0:01:43 - I)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (0:14:10 - I)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (0:16:00 - I)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. (0:17:08 - I)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (0:00:00 - II)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

8. Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2016 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (0:48:15 - II)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Návrh na prijatie kapitálového úveru (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (1:11:43 - II)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2016 a ich finančné plány na rok 2017. (0:00:00 - III)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 40 o ochrane nefajčiarov a návrh na zrušenie VZN č. 40. (0:44:40 - III)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

12. Odvolanie a voľba člena Komisie športu a mládeže pri MsZ v Starej Ľubovni. (0:46:03 - III)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

13. Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2016. (0:48:48 - III)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

14. Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Stará Ľubovňa a doplnenia VZN č. 59 o Územnom pláne mesta Stará Ľubovňa v znení zmien a doplnkov č. 1. (0:50:55 - III)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

15. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (1:01:15 - III)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

16. Správa o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2016. (1:08:00 - III)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kasenčák

17. Správa o plnení Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na r. 2016. (1:10:10 - III)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kasenčák

18. Interpelácia poslancov. (1:13:23 - III)

19. Rôzne.

20. Záver.

Súvisiace video

MsZ 04.05.2017 - 01 Prehrať Video
MsZ 04.05.2017 - 01
tK83HBZdOog Prehrať Video
MsZ 04.05.2017 - 02
MsZ 04.05.2017 - 03 Prehrať Video
MsZ 04.05.2017 - 03
Publikované: 15.5.2017 | Aktualizácia: 15.5.2017 | Zobrazené: 727

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies