4.2.2014

Zasadnutie MsZ z 30.1.2014 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
30.01.2014

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. (I/ 00:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. (I/ 01:19)

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. (I/ 01:42)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. (I/ 31:07)
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2013. (II/ 00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

7. Návrh dotácií na r. 2014 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44). (II/ 01:22)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

8. Územný plán mesta Stará Ľubovňa - doklad k žiadosti o dotáciu. (II/ 19:10)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta. (II/ 22:04)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

10. Návrh zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2014. (II/ 25:23)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 15.01.2014. (III/ 00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

12. Návrh investičného zámeru - kúpa dvoch stavieb bytových domov na sídlisku Východ v Starej Ľubovni s 2 x 15 b. j. (spolu 30 b. j.) pre potreby nájomného bývania, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemkov. (III/ 07:42)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2013. (IV/ 00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

14. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2013.(IV/ 08:26)
P r e d k l a d á : JUDr. Pivovarník

15. Návrh rozdelenia územia mesta Stará Ľubovňa na volebné obvody (materiál viď MsZ č. XXV/2013 - 12.09.2013).(IV/ 18:41)
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

16. Správa o činnosti OOCR Severný Spiš Pieniny. (IV/ 22:40)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

17.Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (V/ 00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

18. Rôzne. (V/ 25:42)

19. Interpelácia poslancov. (V/ 44:53)

20. Záver.

 

Súvisiace video

I - MsZ 30.1.2014 Prehrať Video
I - MsZ 30.1.2014
II - MsZ 30.1.2014 Prehrať Video
II - MsZ 30.1.2014
III - MsZ 30.1.2014 Prehrať Video
III - MsZ 30.1.2014
 IV - MsZ 30.1.2014 Prehrať Video
IV - MsZ 30.1.2014
V - MsZ 30.1.2014 Prehrať Video
V - MsZ 30.1.2014
Mesto, Publikované: 4.2.2014 | Zobrazené: 739

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies