4.2.2015

Zasadnutie MsZ z 29.1.2014 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
29.01.2015

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. I/(00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. I/(00:010:30)

3. Vystúpenie občanov. I/(00:02:08)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ - 18.09.2014 a 15.12.2014. I/(00:03:33)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Interpelácia poslancov. I/(00:04:45)

6. Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly. I/(00:10:21)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za rok 2014. I/(00:28:04)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2015. I/(00:38:31)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

9. Zriadenie komisií MsZ, voľba ich predsedov a členov. II/(00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni. II/(00:10:52)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Poverenie poslancov na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa. II/(00:14:25)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Schválenie predsedov a členov dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa. II/(00:15:51)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

13. Informácia o výsledku výberového konania a schválenie konateľov obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - EKOS, spol. s r. o. a SLOBYTERM, spol. s r. o. II/(18:50:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení. II/(00:30:12)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

15. Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2015. II/(00:38:05)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

16. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. II/(00:40:57)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Starej Ľubovni. III/(00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Odvolanie a menovanie náčelníka Mestskej polície v Starej Ľubovni.III/(00:01:32)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19. Schválenie zástupcu Mesta Stará Ľubovňa v orgánoch OO CR Severný Spiš - Pieniny.III/(00:07:16)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

20. Informácia o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2014.III/(00:09:21)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

21. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 15.01.2015.III/(00:20:43)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

22. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2015.III/(00:30:25)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

23. Správa o vyhodnotení XXIII. Ľubovnianskeho jarmoku.III/(01:09:31)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

24. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2014.III/(01:11:31)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

25. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. IV/(00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

26. Rôzne.IV/(00:32:02)

27. Záver.

Súvisiace video

Mesto, Publikované: 4.2.2015 | Zobrazené: 719

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies