5.9.2015

Zasadnutie MsZ z 27.8.2015 - video záznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.( I.- 00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa".( I.- 00:01:43)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

4. Informácia o vysporiadaní finančných nezrovnalostí - projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Základnej školy na ul. Komenského v Starej Ľubovni".( I.- 00:08:15)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

5. Informácia o investičných aktivitách v oblasti školstva.( I.- 00:37:42)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Prezentácia obchodnej spoločnosti REGION DEVELOPMENT spol. s r.o.( II.- 00:00:00)

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.( II.- 00:58:10)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

8. Rôzne.

9. Záver.

Súvisiace video

MsZ 27.8.2015 - I. Prehrať Video
MsZ 27.8.2015 - I.
MsZ 27.8.2015 - II. Prehrať Video
MsZ 27.8.2015 - II.
Mesto, Publikované: 5.9.2015 | Zobrazené: 725

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies