29.7.2016

Zasadnutie MsZ z 26.07.2016 - video záznam

Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I-00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek". (I-00:01:52)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

4. Prerokovanie a schválenie spolufinancovania projektu „Streetworkout pre všetkých". (I-00:12:50)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

5. Informácia o projekte „Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa". (I-00:16:40)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II-00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

7. Rôzne. (II-00:53:20)

8. Záver.

Súvisiace video

MsZ 26.7.2016 - 1 Prehrať Video
MsZ 26.7.2016 - 1
MsZ 26.7.2016 - 2 Prehrať Video
MsZ 26.7.2016 - 2
Publikované: 29.7.2016 | Zobrazené: 746

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies