21.5.2013

Zasadnutie MsZ z 25.4.2013 - video záznam - doplnené

P r o g r a m

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z prechádzajúcich zasadnutí MsZ.

5. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2012 a za I. štvrťrok 2013.

6. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.

7. Návrh záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2012 (vrátane stanovísk hlavnej kontrolórky a finančno-ekonomickej komisie pri MsZ).

8. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2012 a ich finančné plány na rok 2013.

9. Informácia o činnosti ĽMS, spol. s r. o..

10. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

11. Zriadenie záložného práva na nájomný bytový dom - 16. b. j. - D 4, sídl. Východ, Stará Ľubovňa, súp. č. 1893 s pozemkom.

12. Predĺženie platnosti kontokorentného úveru.

13. Návrh Zmluvy o spoločnom úrade pre zabezpečenie sociálnych služieb.

14. Protest prokurátora Pd 49/12-7 proti VZN č. 2, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní čistoty a ochrany zelene na území mesta.

15. Prerokovanie platu primátora mesta.

16. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

17. Rôzne.

18. Interpelácia poslancov.

 

Rokovanie bolo prerušené

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4. a 5. bod programu Prehrať Video
4. a 5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. bod programu Prehrať Video
9. bod programu
10. a 11. bod programu Prehrať Video
10. a 11. bod programu
12. bod programu Prehrať Video
12. bod programu
13. bod programu Prehrať Video
13. bod programu
14. bod programu Prehrať Video
14. bod programu
15. bod programu Prehrať Video
15. bod programu
16. bod programu Prehrať Video
16. bod programu
17. až 19. bod programu Prehrať Video
17. až 19. bod programu
Pokračovanie a ukončenie MsZ z 25.4.2013 Prehrať Video
Pokračovanie a ukončenie MsZ z 25.4.2013
Mesto, Publikované: 21.5.2013 | Zobrazené: 891

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies