3.5.2015

Zasadnutie MsZ z 23.4.2015 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.04.2015

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. - (I./00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie. - (I./00:01:02)

3. Vystúpenie občanov. - (I./01:25:22)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. - (I./00:07:11)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. - (I./00:10:09)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov. - (I./00:13:11)

7. Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2014. - (I./00:20:22)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Prerokovanie platu primátora mesta Stará Ľubovňa. - (I./00:15:18)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Návrh na predĺženie platnosti kontokorentného úveru Mesta Stará Ľubovňa. - (I./00:18:15)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2014 a ich finančné plány na rok 2015. - (II./00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Informácia o odvolaní a návrh na schválenie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti MARMON, spol. s r. o., Stará Ľubovňa. - (II./01:04:02)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Návrh na doplnenie člena Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni. - (II./01:05:12)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

13. Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2014. - (II./01:06:37)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. - (II./01:12:30)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

15. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácii na rok 2015 - II. etapa. - (II./01:27:44)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

16. Odsúhlasenie súborného stanoviska a vyhodnotenia pripomienok konceptu Územného plánu Mesta Stará Ľubovňa. - (III./00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Návrh dotácií na r. 2015 v zmysle VZN č. 44 - I. etapa (oblasť športu). - (III./00:08:20)
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak

18. Zaradenie elokovaného pracoviska ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa na Nám. gen. Štefánika 530/5 v Starej Ľubovni do siete škôl a školských zariadení. -(III./00:45:16)
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak

19. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Špeciálnej základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení. - (III./00:48:24)
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak

20. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska CVČ pátra Augustína Krajčíka, Kláštorná 2, Podolínec na Štúrovej ul. č. 383/3 v Starej Ľubovni do siete škôl a školských zariadení. - (III./00:49:43)
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak

21. Návrh zmeny VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov v meste Stará Ľubovňa. - (III./00:00:00)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

22. Návrh zmeny VZN č. 22 o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa. - ( (III./00:59:38)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

23. Návrh zmeny VZN č. 46 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Stará Ľubovňa. - (III./01:13:10)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

24. Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa. - (III./01:14:28)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

25. Návrh zmeny VZN č. 58 o pamätihodnostiach mesta Stará Ľubovňa. - (III./01:27:32)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

26. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. - (IV./00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

28. R ô z n e : - (IV./00:00:00)

28.1 Vstup Mesta Stará Ľubovňa do Miestnej akčnej skupiny ĽUBOVNIANSKO.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

28.2 Informácia o vstupe Mesta Stará Ľubovňa do Klastra aktívnej turistiky.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

29. Záver

 

 

 

 

 

 

Súvisiace video

MsZ 23.4.2015 - I. Prehrať Video
MsZ 23.4.2015 - I.
MsZ 23.4.2015 - II. Prehrať Video
MsZ 23.4.2015 - II.
MsZ 23.4.2015 - III. Prehrať Video
MsZ 23.4.2015 - III.
MsZ 23.4.2015 - IV. Prehrať Video
MsZ 23.4.2015 - IV.
Publikované: 3.5.2015 | Zobrazené: 745

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies