26.10.2015

Zasadnutie MsZ z 23.10.2015 - video záznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš (00:01:14)
4. Rôzne.
5. Záver.

Súvisiace video

MsZ 23.10.2015 Prehrať Video
MsZ 23.10.2015
Mesto, Publikované: 26.10.2015 | Zobrazené: 683

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies