27.2.2013

Zasadnutie MsZ z 21.2.2013 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.02.2013

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

7. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

8. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2013.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

10. Upozornenie prokurátora vo veci postupu Mesta Stará Ľubovňa vo vzťahu k vykonaniu verejnej finančnej zbierky v meste Stará Ľubovňa organizovanej Detským fondom Nádej, n. f., Handlová.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

11. Návrh dotácií na r. 2013 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

12. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

13. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Návrhy na umiestnenie pamätných tabúľ na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Návrh zmeny VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

16. Protest prokurátora proti VZN č. 10 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Stará Ľubovňa a návrh zmeny uvedeného VZN.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

17. Protest prokurátora proti VZN č. 45 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

18. Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

19. Transformácia obchodných spoločností a príspevkovej organizácie Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

20. Návrh zmeny Cenníka pohrebných a cintorínskych služieb VPS, p. o., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

21. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

22. Zrušenie predkupného práva na byt.
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

23. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2012.
P r e d k l a d á : JUDr. Pivovarník

24. Návrh na nákup motorového vozidla pre potreby MsP.
P r e d k l a d á : JUDr. Pivovarník

25. Návrh na podpísanie Zmluvy o partnerskej spolupráci s Mestom Biograd na Moru (Chorvátsko).
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

26. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu konateľa spol. s r. o. EKOS, Stará Ľubovňa a schválenie konateľa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

27. Informácia o podnete v súvislosti s VZN č. 4.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

28. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva nehnuteľností.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

29. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

30. Interpelácia poslancov.

31. Záver.

Súvisiace video

1. a  2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
5. bod programu Prehrať Video
5. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. bod programu Prehrať Video
9. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
11. až 14. bod programu Prehrať Video
11. až 14. bod programu
15. až 18. bod programu Prehrať Video
15. až 18. bod programu
19. bod programu Prehrať Video
19. bod programu
20. bod programu Prehrať Video
20. bod programu
21. a 22. bod programu Prehrať Video
21. a 22. bod programu
23. a 24. bod programu Prehrať Video
23. a 24. bod programu
25. a 26. bod programu Prehrať Video
25. a 26. bod programu
27. bod programu Prehrať Video
27. bod programu
28. bod programu Prehrať Video
28. bod programu
29. bod programu Prehrať Video
29. bod programu
Mesto, Publikované: 27.2.2013 | Zobrazené: 766

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies