5.10.2017

Zasadnutie MsZ z 21.9.2017 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
21.09.2017

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I. - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I. - 0:03:22)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ. (I. - 0:13:30)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I. - 0:16:55)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR. (I. - 0:18:25)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (III. - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

8. Návrh Koncepcie bytovej politiky mesta Stará Ľubovňa na roky 2018 - 2023. (vyradené z programu)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

9. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2017. (II. - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Informatívna správa o príprave XXVI. Ľubovnianskeho jarmoku. (II. - 0:25:37)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

11. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2017. (II. - 0:33:36)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

XX. Preokovanie platu primátora (II. - 1:31:00)

12. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2017. (IV. - 0:00:00)
P r e d k l a d á : p. Sovič

13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (IV. - 0:24:58)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácií. (IV. - 0:46:20)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018. (IV. - 0:56:30)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Interpelácia poslancov. (IV. - 1:01:33)

17. Rôzne: (IV. - 1:10:06)

17.1 Informácia o projektovom zámere ETP Slovensko, Košice „Výstavba MŠ Podsadek".
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Záver.

Súvisiace video

MsZ 21.9.2017-01 Prehrať Video
MsZ 21.9.2017-01
MsZ 21.9.2017 - 02 Prehrať Video
MsZ 21.9.2017 - 02
MsZ 21.9.2017 - 03 Prehrať Video
MsZ 21.9.2017 - 03
5_hmOrwthBs Prehrať Video
MsZ 21.9.2017 - 04
Publikované: 5.10.2017 | Aktualizácia: 5.10.2017 | Zobrazené: 689

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies