3.7.2014

Zasadnutie MsZ z 19.6.2014 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

19.06.2014

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. (01-00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice. (01-00:02:44)

3. Vystúpenie občanov.(01-00:04:35)

4. Schválenie pracovného času a platu hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa. (01-00:12:37)
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

5. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa. (01-00:18:22)
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

6. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. (01-01:00:43)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

7. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. (01-01:02:49)
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

18. Interpelácia poslancov. (01-01:20:28)

8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za II. štvrťrok 2014. (01-01:45:00)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

9. Návrh dotácií na r. 2014 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44). (01-01:47:17)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

10. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2014. (01-01:58:29)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (01-02:01:46)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2014 v meste Stará Ľubovňa. (02-00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (02-00:08:34)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

12. Návrh zmeny č. 3 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2014 .(02-00:27:38)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

15. Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2014 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (02-01:41:22)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

17. Rôzne:

17.1 Informácia o mimoriadnej situácii a protipovodňových záchranných prácach v dňoch 15.- 30.05.2014. (02-02:38:57)
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

16. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (02-02:43:40)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

 

19. Záver.

Súvisiace video

MsZ 19.6.2014 - 01 Prehrať Video
MsZ 19.6.2014 - 01
MsZ 19.6.2014 - 02 Prehrať Video
MsZ 19.6.2014 - 02
Mesto, Publikované: 3.7.2014 | Zobrazené: 689

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies