23.9.2014

Zasadnutie MsZ z 18.9.2014 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
18.09.2014

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. (I/00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. (I/00:03:30)

3. Vystúpenie občanov. (I/00:04:02)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I/01:10:47)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I/01:13:22)
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

20. Interpelácia poslancov. (I/01:19:58)

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2014. (I/01:47:20)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

7. Návrh Zásad vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Stará Ľubovňa. (I/01:51:12)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2014 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (I/01:57:22)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Návrh na prijatie kapitálového úveru na financovanie projektu rekonštrukcie kina TATRA v Starej Ľubovni „KOCKA" (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (I/02:45:22)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Správa o príprave XXIII. Ľubovnianskeho jarmoku. (I/03:11:55)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

11. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2014. (I/03:26:19)
P r e d k l a d á : Mgr. Biganič

12. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2014. (II/00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 04.09.2014. (II/00:25:52)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

14. Príprava investičného zámeru Mesta Stará Ľubovňa „Nájomné byty 26 b. j. - nadstavba OD Družba, súp. č. 1073 Stará Ľubovňa". (II/00:42:11)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

15. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2014/2015. (II/01:53:21)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (II/01:55:13)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

17. Návrh zmeny VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (II//01:57:24)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

Petície. (II/01:58:41)

19. Rôzne. (II/02:04:08)

18. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II/02:19:01)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

21. Záver.

Súvisiace video

MsZ 18 09 2014 ( I ) Prehrať Video
MsZ 18 09 2014 ( I )
MsZ 18 09 2014 ( II ) Prehrať Video
MsZ 18 09 2014 ( II )
Mesto, Publikované: 23.9.2014 | Zobrazené: 691

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies