26.6.2015

Zasadnutie MsZ z 18.6.2015 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.06.2015

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. - I (0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie. - I (0:01:26)

3. Vystúpenie občanov. - I (0:02:18)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. - I (0:22:47)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. - I (0:25:11)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov. - I (0:27:03)

7. Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Starej Ľubovni s účinnosťou od 01.06.2015. - I (0:44:49)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

8. Schválenie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do správnej a dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa. - I (0:47:43)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

9. Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly. - I (0:49:05)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2015. - I (0:50:57)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

11. Návrh zmeny VZN č. 17 - Trhový poriadok. - I (0:52:18)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

12. Návrh dotácií na r. 2015 v zmysle VZN č. 44 - II. etapa (oblasť kultúry). - I (1:10:48)
P r e d k l a d á . PaedDr. Kollárová

13. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) do Mestskej školskej rady. - I (1:20:43)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Rozšírenie kapacity Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa zriadením triedy v elokovanom pracovisku na Komenského ul. 5, Stará Ľubovňa. - I (1:22:13)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Žiadosť o stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej, Levočská 22, Stará Ľubovňa v priestoroch Domu sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa do siete škôl a školských zariadení. - I (1:29:53)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2015. - I (1:31:09)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

17. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. - II (0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

18. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa". - II (0:13:17)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

19. Prerokovanie a schválenie zámeru realizácie projektu "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom - Stará Ľubovňa". - II (0:19:12)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

20. Návrh zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2015. - II (0:58:09)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

21. Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2015. - II (1:05:57)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

22. Správa o vymáhaní daňových a nedaňových pohľadávok Mesta Stará Ľubovňa za r. 2014. - II (1:39:57)
P r e d k l a d á : Ing. Arendáčová

23. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa - III (0:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

24. Rôzne - III (0:42:29)

25. Záver

Súvisiace video

MsZ 18.6.2015 - I Prehrať Video
MsZ 18.6.2015 - I
MsZ 18.6.2015 - II Prehrať Video
MsZ 18.6.2015 - II
MsZ 18.6.2015 - III Prehrať Video
MsZ 18.6.2015 - III
Publikované: 26.6.2015 | Zobrazené: 858

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies