1.10.2015

Zasadnutie MsZ z 17.9.2015 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.09.2015


1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. ( I.- 00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie. ( I.- 00:01:27)

3. Vystúpenie občanov. ( I.- 00:01:50)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ. ( I.- 00:07:44)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I.- 00:09:54)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov. ( I.- 00:13:57)

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. ( I.- 00:22:23)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za I. polrok 2015. ( I.- 00:26:17)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

9. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2015 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančnoekonomickej komisie). ( I.- 00:28:07)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Návrh zmeny kompetencií primátora mesta v oblasti vykonávania zmien rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa. ( I.- 00:37:45)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

11. Návrh na odpis nedaňových a daňových pohľadávok a miestneho poplatku za komunálny odpad. ( I.- 00:44:21)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

12. Správa o príprave XXIV. Ľubovnianskeho jarmoku. ( I.- 00:48:02)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

13. Návrh na schválenie Územného plánu mesta Stará Ľubovňa a VZN č. 59 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa. ( 2.- 00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

14. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2015. ( 2.- 00:47:14)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

15. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2015. (2.- 01:45:48)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

16. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (2.- 01:51:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Návrh na zrušenie VZN č. 15 o povinnej deratizácii. ( 3.- 00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

18. Návrh na zrušenie VZN č. 39 Požiarny poriadok Mesta. ( 3.- 00:02:03)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

19. Návrh dotácií v oblasti športu na r. 2015 v zmysle VZN č. 44 - II. etapa. ( 3.- 00:03:03)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

20. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2015/2016. ( 3.- 00:12:25)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

21. Rozšírenie kapacity Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa - zrušenie uznesenia, schválenie nového znenia uznesenia. ( 3.- 00:15:01)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

22. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom Stará Ľubovňa a Mestom Alesd (Rumunsko). ( 3.- 00:16:36)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

23. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. ( 4.- 00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

24. Rôzne.

25. Záver.

Súvisiace video

MsZ 17.09.2015 - 1. Prehrať Video
MsZ 17.09.2015 - 1.
MsZ 17.09.2015 - 2. Prehrať Video
MsZ 17.09.2015 - 2.
MsZ 17.09.2015 - 3. Prehrať Video
MsZ 17.09.2015 - 3.
MsZ 17.09.2015 - 4. Prehrať Video
MsZ 17.09.2015 - 4.
Mesto, Publikované: 1.10.2015 | Zobrazené: 697

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies