28.6.2016

Zasadnutie MsZ z 16.06.2016 - video záznam

Program rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 16.06.2016

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I-00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I-00:02:00)

4. Prezentácia investičných zámerov na území mesta: (I-00:11:42)
- Rekonštrukcia objektu č. 6 na Nám. sv. Mikuláša » OZ Centroarte
- Stará Ľubovňa CastleDestillery » Gurman, s. r. o., Stará Ľubovňa (I-00:43:18)

5. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovaniaMsZ.(I-01:16:00)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

6. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovaniaMsZ.(I-01:19:25)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.(II-00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2016. (III-00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

9. Návrh zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2016. (III-00:01:33)
P r e d k l a d á : p. Sovič

10. Informácia o návrhoch na zmenu ÚPN Mesta Stará Ľubovňa. (III-00:34:01)
P r e d k l a d á : p. Sovič

11. Návrh VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa. (III-00:37:26)
P r e d k l a d á : Ing. Pristáš

12. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III-00:48:41)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

13. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa" a Dohody o účasti vo vlajkovom projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika 2014 -2020. (III-00:50:55)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2016 (vrátane stanovísk FEK a HK). (III-00:56:16)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

15. Návrh Komunitného plánu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2016 - 2020. (III-01:10:44)
P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák

16. Návrh Akčného plánu realizácie Komunitného plánu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2016.
P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák

17. Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácií. (III-01:18:53)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

18. Návrh dotácií na r. 2016 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44). ((III-01:22:06)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

19. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2016. (III-01:23:34)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

20. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (III-01:28:04)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

21. Schválenie zriadenia športovej triedy Základnej školy, Komenského 6, Stará Ľubovňa v školskom roku 2016/2017. (III-01:29:30)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

22. Interpelácia poslancov. (III-01:33:05)

23. Rôzne: (III-01:49:05)

23.1 Informácia o situácii v obchodnej spoločnosti EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa a menovaní nového konateľa.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

23.2 Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Starej Ľubovni s účinnosťou od 01.06.2016. (III-02:01:41)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

23.3 Informácia o stave futbalu v meste Stará Ľubovňa. (III-02:03:00)

24. Záver.

Súvisiace video

MsZ 16.06.2016-01 Prehrať Video
MsZ 16.06.2016-01
MsZ 16.06.2016-02 Prehrať Video
MsZ 16.06.2016-02
ncfT9ck7KzA Prehrať Video
MsZ 16.06.2016-03
Publikované: 28.6.2016 | Zobrazené: 810

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies