25.11.2013

Zasadnutie MsZ z 14.11.2013 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
14.11.2013

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2013 v zmysle VZN č. 29.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

7. Návrh reštrukturalizácie úverových zmlúv Mesta Stará Ľubovňa a prijatia nového úveru.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Správa o vyhodnotení XXII. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

10. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

11. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

13. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2013.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa za 3. štvrťrok 2013.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

15. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2014.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

16. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2014.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

17. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2014.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

18. Návrh modelu činnosti ĽMS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa od 01.01.2014.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

19. Informácia o nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, ich využití, finančných príjmoch, technickom stave a predpokladaných nákladoch na ich
rekonštrukciu.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

20. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

21. R ô z n e :
21.1 Návrh na financovanie opravy fermentora kompostárne z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

21.2 Správa o výsledkoch hospodárenia spol. s r. o. MARMON, Stará Ľubovňa za I. polrok 2013.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

21.3 Informácia o darovacej zmluve (finančný príspevok od EUROVIA SK, a. s., Košice).
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

23.4 Dotácia pre MFK Stará Ľubovňa

22. Interpelácia poslancov.

23. Záver.

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
4. a 5. bod programu Prehrať Video
4. a 5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. a 10.  bod programu Prehrať Video
9. a 10. bod programu
11. až 13. bod programu Prehrať Video
11. až 13. bod programu
14. a 15. bod programu Prehrať Video
14. a 15. bod programu
16. až 18. bod programu Prehrať Video
16. až 18. bod programu
19. bod programu Prehrať Video
19. bod programu
20. bod programu Prehrať Video
20. bod programu
21. a 22.  bod programu Prehrať Video
21. a 22. bod programu
Mesto, Publikované: 25.11.2013 | Zobrazené: 697

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies