20.8.2013

Zasadnutie MsZ z 13.8.2013 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.08.2013

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

-. Vystúpenie občanov - doplnenie programu

3. Informácia o grantovej schéme ELENA.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

4. Modernizácia a rozšírenie mestského rozhlasu.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

-. Schválenie úveru na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Vsetínska

5. Projektový zámer ROP 4.1 Obnova obcí postihnutých povodňami.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

6. Zámer výstavby nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB a MDVRR SR.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Zmena č. 2 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

8. Návrh zmeny Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2013.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak

10. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak

11. Návrh VZN č. 54 o zákaze hazardných hier na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

12. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

13. Rôzne.

14. Záver.

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
Vystúpenie občanov Prehrať Video
Vystúpenie občanov
3. a 4. bod programu Prehrať Video
3. a 4. bod programu
Schválenie úveru na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Vsetínska Prehrať Video
Schválenie úveru na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Vsetínska
5. až 7. bod programu Prehrať Video
5. až 7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. a 10. bod programu Prehrať Video
9. a 10. bod programu
11. bod programu Prehrať Video
11. bod programu
12. bod programu Prehrať Video
12. bod programu
13. bod programu Prehrať Video
13. bod programu
Mesto, Publikované: 20.8.2013 | Zobrazené: 690

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies