19.6.2017

Zasadnutie MsZ z 13.6.2017 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 04.05.2017

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zvýšenie bezpečnosti a zamestnanosti MRK formou MOPS" (0:02"27)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

4. Rôzne.

5. Záver.

Súvisiace video

MsZ 13.6.2017 Prehrať Video
MsZ 13.6.2017
Publikované: 19.6.2017 | Aktualizácia: 19.6.2017 | Zobrazené: 712

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies