30.12.2013

Zasadnutie MsZ z 12.12.2013 - video záznam

P r o g r a m

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.(I-0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.(0:01:50)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.(I-0:05:50)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.(I-0:06:08)
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Prezentácia firmy ARDSYSTÉM, s. r. o., Pavla Mudroňa 5, Žilina.(I-0:06:55)

7. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.(I-0:45:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Návrh zmeny č. 3 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013.(I-1:02:12)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2014.(I-1:15:32)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

10. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.(I-1:57:55)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

11. Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2013 (vrátane stanovísk hlavnej kontrolórky a finančno-ekonomickej komisie pri MsZ).(II-0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

12. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2014 (vrátane stanovísk hlavnej kontrolórky a finančno-ekonomickej komisie pri MsZ).(II-0:04:57)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

13. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.(II-0:37:40)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

14. R ô z n e :

14.1 Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do Rady školy pri MŠ, Tatranská 21, Stará Ľubovňa.(II-1:16:20)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14.2 Návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam s vetových vojen, nespravodlivo odsúdeným politickým väzňom a násilne odvlečeným do sovietskych gulagov na území mesta Stará Ľubovňa.(II-1:17:08)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14.3 Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Ľubovňa na r. 2010 - 2013.(II-1:19:30)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

14.4 Schválenie vybraného dodávateľa na výstavbu sociálnych bytov s pomocou ŠFRB.(III-0:00:00)
P r e d k l a d á : PaedDr. Michal Biganič

15. Interpelácia poslancov(III-0:05:48)

16. Záver

Súvisiace video

I - MsZ 12.12.2013 Prehrať Video
I - MsZ 12.12.2013
II - MsZ 12.12.2013 Prehrať Video
II - MsZ 12.12.2013
III - MsZ 12.12.2013 Prehrať Video
III - MsZ 12.12.2013
Mesto, Publikované: 30.12.2013 | Zobrazené: 653

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies