26.11.2015

Zasadnutie MsZ z 12.11.2015 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
12.11.2015

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. - (1 / 00:00:00)

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie. - (1 / 00:00:00)

3. Vystúpenie občanov. - nebolo

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. - (1 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. - (1 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov. - (1 / 00:00:00)

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2016. - (1 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2016. - (1 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

9. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2016. - (1 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2015 v zmysle VZN č. 29. - (1 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Návrh zmeny č. 2. Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2015. - (2 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

12. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Stará Ľubovňa a Východoslovenskou distribučnou, a. s., Košice. - (2 / 00:08:57)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. - (2 / 00:22:24)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

14. Informácia o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na r. 2013 - 2020. - (2 / 00:30:01)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

15. Návrh na zrušenie VZN č. 9 o verejných kultúrnych podujatiach. - (2 / 00:34:05)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

16. Návrh na zrušenie VZN č. 27 o používaní mestských symbolov. - (2 / 00:37:17)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

17. Návrh na zrušenie VZN č. 36 o určení menších obecných služieb v meste Stará Ľubovňa. - (2 / 00:42:13)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

18. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa za školský rok 2014/2015. - (2 / 00:49:27)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

19. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa. - (2 / 01:15:39)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

20. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. - (2 / 01:16:32)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

21. Návrh zmeny VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. - (2 / 01:42:45)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

22. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa. - (2 / 01:43:53)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

23. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015. - (2 / 02:19:08)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

24. Správa o vyhodnotení XXIV. Ľubovnianskeho jarmoku. - (2 / 02:23:09)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

25. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. - (3 / 00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

26. Rôzne:
26.1 Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Starej Ľubovni - (3 / 00:51:01)
s účinnosťou od 01.10.2015.
P r e d k l a d á : Ing. Solár
26.2 Informácia o zahraničných služobných cestách primátora mesta za r. 2015. - (3 / 00:54:29)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

26.3 Prijatie preklenovacieho úveru - (3 / 00:58:39)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

27. Záver.

Súvisiace video

MsZ 12.11.2015 - 1. Prehrať Video
MsZ 12.11.2015 - 1.
MsZ 12.11.2015 - 2. Prehrať Video
MsZ 12.11.2015 - 2.
MsZ 12.11.2015 - 3. Prehrať Video
MsZ 12.11.2015 - 3.
Publikované: 26.11.2015 | Zobrazené: 671

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies