22.12.2015

Zasadnutie MsZ z 10.12.2015 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
10.12.2015

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (1 - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie. (1 - 0:01:58)

3. Vystúpenie občanov. (1 - 0:02:24)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (1 - 0:17:06)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (1 - 0:19:53)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov. (1 - 0:21:10)

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. (1 - 0:32:10)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Návrh zmeny VZN č. 28 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v meste Stará Ľubovňa. (1 - 1:02:10)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

9. Návrh VZN č. 60 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Stará Ľubovňa. (1 - 1:05:50)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

10. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. (2 - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Arendáčová

11. Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácií. (2 - 0:17:50)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

12. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa. (2 - 0:38:29)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

13. Návrh na zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Stará Ľubovňa. (2 - 0:40:10)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (2 - 0:44:28)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

15. Návrh aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2013 - 2020. (2 - 0:46:40)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

16. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016. (2 - 0:48:26)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Zmarené investície Mesta Stará Ľubovňa. (2 - 1:31:05)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

18. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Stará Ľubovňa a Východoslovenskou distribučnou, a. s., Košice. (2 - 1:36:47)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19. Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2015 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (3 - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

20. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na roky 2016, 2017 a 2018 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (3 - 0:40:42)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

21. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva. - zrušený
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

22. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (3 - 1:04:10)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

23. Rôzne:

23.1 Informácia o zriadení Spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. (3 - 0:55:20)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

23.2 Informácia o pláne organizácie menších obecných služieb. - zrušený
P r e d k l a d á : Ing. Solár

24. Záver.

Súvisiace video

MsZ 10.12.2015 - 01 Prehrať Video
MsZ 10.12.2015 - 01
MsZ 10.12.2015 - 02 Prehrať Video
MsZ 10.12.2015 - 02
MsZ 10.12.2015 - 03 Prehrať Video
MsZ 10.12.2015 - 03
Publikované: 22.12.2015 | Zobrazené: 705

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies