27.11.2016

Zasadnutie MsZ z 10.11.2016 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
10.11.2016

1.Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I.-00:00:00))

2. Voľba návrhovej komisie.

3.Vystúpenie občanov. (I.-00:02:31)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I.-00:07:56)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I.-00: 10:32)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II.-00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

7. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2016 v zmysle VZN č. 29. (II.-00:58:03)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

8. Informácia o výsledku interného výberového konania a schválenie konateľa Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s. r. o., Stará Ľubovňa. (II.-01:08:39)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. (II.-01:29:52)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2017. (II.-01:39:41)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

11. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2017. (II.-01:43:24)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2017. (II.-01:44:26)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

13. Návrh zmeny VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa. (II.-01:45:19)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (II.-01:57:02)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa za školský rok 2015/2016. (II.-02:13:26)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2016. (II.-02:23:50)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

17. Správa o vyhodnotení XXV. Ľubovnianskeho jarmoku. (II.-02:25:57)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

18. Interpelácia poslancov. (II.-02:33:11)

19 Rôzne: (III.-00:00:00)

19.1 Informácia o možnosti vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov na účely individuálnej bytovej výstavby v lokalite pod starým cintorínom.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19.2 Informácia o investičnom zámere - výstavba bytového domu v lokalite na sídl. Západ.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19.3 Informácia o zámere Mesta Stará Ľubovňa - vybudovanie komunitného zariadenia pre seniorov.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

20. Záver.

Súvisiace video

MsZ 10.11.2016 - 1 Prehrať Video
MsZ 10.11.2016 - 1
MsZ 10.11.2016 - 2 Prehrať Video
MsZ 10.11.2016 - 2
MsZ 10.11.2016 - 3 Prehrať Video
MsZ 10.11.2016 - 3
Publikované: 27.11.2016 | Zobrazené: 699

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies