11.3.2016

Zasadnutie MsZ z 07.03.2016 - video záznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (1 - 00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie. (1 - 00:01:11)

3. Vystúpenie občanov. (1 - 00:01:33)

4. Návrh na schválenie konateľa ĽMS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa. (1 - 00:11:23)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

5. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa » zámena pozemkov podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) - prípad hodný osobitného zreteľa: (2 - 00:00:00)
- JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01 Stará Ľubovňa
- Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa
- MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76, 064 01 Stará Ľubovňa
- Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060 01 Kežmarok
- Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská 1165/33, 040 11 Košice
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

6. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa". (2 - 00:26:51)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

7. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa". (2 - 00:30:01)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

8. Informácia o pripravovaných investičných akciách v ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa a v MŠ, Tatranská 21, elokované pracovisko Za vodou 14, Stará Ľubovňa. (2 - 00:37:27)
P r e d k l a d á : p. Sovič

9. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) do rád škôl a školských zariadení. (2 - 00:43:14)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

10. Schválenie výšky členského príspevku Mesta Stará Ľubovňa ako člena Občianskeho združenia Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO. (2 - 00:44:39)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Návrh na zmenu člena komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva. Návrh na zmenu člena komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva. (2 - 00:50:20)

12. Záver

Súvisiace video

MsZ 07 03 2016 - 01 Prehrať Video
MsZ 07 03 2016 - 01
MsZ 07 03 2016 - 02 Prehrať Video
MsZ 07 03 2016 - 02
Publikované: 11.3.2016 | Zobrazené: 780

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies