22.11.2017

Zasadnutie MsZ 9.11.2017 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
09.11.2017

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I - 0:02:25)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:22:35)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:24:40)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2017 v zmysle VZN č. 29. (I - 0:29:55)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. (I - 0:44:18)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2018. (I - 0:49:30)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

9. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

10. Návrh Koncepcie bytovej politiky mesta Stará Ľubovňa na roky 2018 - 2023. (III - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III - 0:16:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2018. (III - 0:24:40)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

13. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2018. (III - 0:27:17)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Správa o vyhodnotení XXVI. Ľubovnianskeho jarmoku. (III - 0:28:52)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

15. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017. (III - 0:51:30)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa za školský rok 2016/2017. (III - 0:55:00)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

17. Prerokovanie informácie o zámere zmeny zriaďovateľa ZŠ a elokovaného pracoviska MŠ na Ul. za vodou v Starej Ľubovni a jeho dopade na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (IV - 0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Interpelácia poslancov. (IV - 1:01:45)

19. Rôzne: (IV - 1:10:26)

19.1 Návrh na zakúpenie vianočnej výzdoby mesta.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

20. Záver.

Súvisiace video

MsZ 9.11.2017 - 01 Prehrať Video
MsZ 9.11.2017 - 01
MsZ 9.11.2017 - 02 Prehrať Video
MsZ 9.11.2017 - 02
MsZ 9.11.2017 - 03 Prehrať Video
MsZ 9.11.2017 - 03
MsZ 9.11.2017 - 04 Prehrať Video
MsZ 9.11.2017 - 04
Publikované: 22.11.2017 | Aktualizácia: 22.11.2017 | Zobrazené: 852

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies