11.4.2011

Zasadnutie MsZ - 31.03.2011 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
31.03.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Interpelácia poslancov.
7. Správa o finančnom plnení rozpočtových akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za r. 2010.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
8. Návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
9. Návrh záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
10. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie MsZ k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2010.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík - predseda FEK
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
12. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2010 a ich finančné plány na rok 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
13. Návrh dotácií na r. 2011 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
14. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
15. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2010.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
16. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a podnetov občanov za r. 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
17. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za r. 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
18. Plány práce komisií MsZ na rok 2011.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
19. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 18.03.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
20. R ô z n e :
a) Návrh zmeny VZN č. 4 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
b) Návrh zmeny a doplnku č. 14 VZN č. 19 o územnom pláne sídelného útvaru Mesta Stará Ľubovňa - koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
c) Návrh na zrušenie predkupného práva na byty.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

d) Informácia o navrhovaných volebných obvodoch mesta Stará Ľubovňa a počte poslancov MsZ na volebné obdobie 2014 - 2018.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
e) Návrh na zakúpenie motorových vozidiel pre potreby MsÚ, MsP a p. o. VPS Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
f) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností:
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
f1)
Vklad do majetku spoločnosti v zmysle § 9, odsek 2, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí:
- EKOS, spol. s r. o., Popradská 677/24, Stará Ľubovňa
f2)
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí:
- Ing. Rastislav Budzák, Okružná 879/48, Stará Ľubovňa
- Peter Fiľak, Janka Kráľa 268/5, Stará Ľubovňa
f3)
Vyhodnotenie cenových ponúk odpredaja nehnuteľností schváleného uznesením č. 31, 32 a 33 MsZ č. II/2011 dňa 17.02.2011 v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno c, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - priamy predaj.
f4)
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí.
f5)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Gréckokatolícka cirkev, farnosť blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, Farbiarska 55/33, Stará Ľubovňa
- Vladimír Karaffa, Mierová 8, Stará Ľubovňa
- Marek Čureja, Podsadek 123, Stará Ľubovňa
- Jozef Dunka, Podsadek 116/a, Stará Ľubovňa
- záujemcovia o lesné pozemky podľa cenových ponúk
f6)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - bytu alebo pozemku (podľa osobitného predpisu - zákon 182/93 Zb.):
- vlastníci bytov bytového domu súpisné č. 1081
f7)
Vzájomné vyrovnanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam:
- Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, Stará Ľubovňa
- Knapíková Helena, r. Krafčíková, 1. mája 567/15, Stará Ľubovňa
- Štupák Karol a Júlia, r. Sekelská, Letná 1080/36, Stará Ľubovňa
- Švec Marián, MUDr. a Eva, MUDr., r. Káčerová, 1. mája 564/2, Stará Ľubovňa
f8)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - bytu alebo pozemku (podľa osobitného predpisu - zákon 182/93 Zb.):
- vlastníci bytov bytového domu súpisné č. 567
f9)
Výkup nehnuteľností:
- Suchý Oliver, PaedDr. a Nadežda, MUDr., r. Vaculíková, Zamoyského 784/14, Stará Ľubovňa
- Laskovský Ján, MUDr. a Mária, r. Zimová, Okružná 879/52, Stará Ľubovňa
- Orlovský František, MUDr. a Mária, r. Nemergutová, 1. mája 564/4, Stará Ľubovňa
- Firment Ján, Ing. a Danka, r. Reľovská, Okružná 849/20, Stará Ľubovňa
21. Návrh uznesení
22. Záver

- d o p l n e n i e -

6a) Žiadosť a. s. Pienstav, Stará Ľubovňa o prefinancovania projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" formou úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., Bratislava pre Mesto Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

V bode 20. R ô z n e :

g) Žiadosť o odpustenie záväzku vytvoreného dlžníkom Ing. Ladislavom Girgaschom - nebohým.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
h) Informácia o riešení problému parkoviska pri bytovom dome na Ul. 1. mája, súp. č. 564/2 a 4.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
i) Návrh na zmenu sídla alokovaného pracoviska Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
j) Návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, alokovaného pracoviska na Komenského 8, Stará Ľubovňa, ktoré je súčasťou Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, do siete škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

K stiahnutiu

Súvisiace video

ysgTVrcOls8 Prehrať Video
1. a 2. bod programu
WpHqMEkdKKA Prehrať Video
3. Vystúpenie občanov mesta.
BpFneF0cAe4 Prehrať Video
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ Prehrať Video
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
6a) Žiadosť a. s. Pienstav, Stará Ľubovňa Prehrať Video
6a) Žiadosť a. s. Pienstav, Stará Ľubovňa
7. Správa o finančnom plnení rozpočtových akcií ... Prehrať Video
7. Správa o finančnom plnení rozpočtových akcií ...
8. Návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby ... Prehrať Video
8. Návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby ...
19. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa Prehrať Video
19. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa
19. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa /2 Prehrať Video
19. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa /2
9. Návrh záverečného účtu a výročnej správy Mesta ... Prehrať Video
9. Návrh záverečného účtu a výročnej správy Mesta ...
10. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie MsZ k záverečnému účtu ... Prehrať Video
10. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie MsZ k záverečnému účtu ...
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu ... Prehrať Video
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu ...
12. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností ... Prehrať Video
12. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností ...
13. Návrh dotácií na r. 2011 Prehrať Video
13. Návrh dotácií na r. 2011
14. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta Prehrať Video
14. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta
15. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2010 Prehrať Video
15. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2010
16.  a 17. bod programu Prehrať Video
16. a 17. bod programu
Bod programu 20. a), b), c) d) Prehrať Video
Bod programu 20. a), b), c) d)
20. e) Návrh na zakúpenie motorových vozidiel Prehrať Video
20. e) Návrh na zakúpenie motorových vozidiel
20. j) Návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, ... Prehrať Video
20. j) Návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, ...
Bod programu 20. f) - f9) Prehrať Video
Bod programu 20. f) - f9)
Bod programu 20. g), h) Prehrať Video
Bod programu 20. g), h)
6. Interpelácia poslancov Prehrať Video
6. Interpelácia poslancov
21. Návrh uznesení Prehrať Video
21. Návrh uznesení
Mesto, Publikované: 11.4.2011 | Zobrazené: 963

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies