20.2.2019

Zasadnutie MsZ 31.1.2019 - video záznam

 

P r o g r a m   

rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

31.01.2019

 

 

1.      Otvorenie, sľub poslanca mestského zastupiteľstva. (I. - 0:00:00)

 

2.      Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

 

3.      Voľba návrhovej a volebnej komisie.

 

4.      Vystúpenie občanov. (I. - 0:05:28)

 

5.      Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ – 25.10.2018 a 10.12.2018. (I. - 0:06:40)

         P r e d k l a d á :         Ing. Šidlovský

 

6.      Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z rokovania MsZ  25.10.2018 (I. - 0:12:14)

         P r e d k l a d á :         Ing. Solár 

 

7.      Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta. (I. - 0:14:08)

         P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

 

8.      "Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu v Meste Stará Ľubovňa" – informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach. (I. - 0:23:14)

             P r e d k l a d á :         Ing. Solár

 

9.      Zriadenie Komisií pri MsZ v Starej Ľubovni, voľba ich predsedov a členov. (I. - 0:47:50)

         P r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

 

10.   Poverenie poslancov na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa. (I. - 0:55:30)

        P r e d k l a d á :    PhDr. Tomko

 

11.   Schválenie predsedov a členov dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa. (I. - 0:57:22)

        P r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

 

12.   Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení. (I. - 1:00:10)

         P r e d k l a d á :          PhDr. Tomko

 

13.   Schválenie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do správnej a  dozornej  rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa. (I. - 1:03:40)

         P r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

 

14.   Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na r. 2019. (I. - 1:05:39)

        P r e d k l a d á:          PhDr. Tomko

 

15.   Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Stará Ľubovňa. (II. - 0:00:00)

        P r e d k l a d á :         Ing. Solár

 

16.   Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (III. - 0:00:00)

        P r e d k l a d á :         Mgr. Žid

 

17.   Interpelácia poslancov. (III. - 0:25:20)

 

18.   Rôzne: (III. - 0:43:28)

 

18.1     Informácia o príprave zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva   v Starej Ľubovni.

            P r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

18.2.

 

19.    Záver.

 

Súvisiace video

MsZ 31 01 2019 01 Prehrať Video
MsZ 31 01 2019 01
MsZ 31 01 2019 02 Prehrať Video
MsZ 31 01 2019 02
ktoMaFxlWx0 Prehrať Video
MsZ 31 01 2019 03
Publikované: 20.2.2019 | Aktualizácia: 20.2.2019 | Zobrazené: 1014

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies