26.3.2019

Zasadnutie MsZ 28.2.2019 - video záznam

P r o g r a m

rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

28.02.2019

 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I-0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov . (I-0:01:50)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I-0:07:34)

P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I-0:10:24)

P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2018. (I-0:14:34)

P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

7. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018. (I-0:20:38)

P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva. (I-0:26:10)

P r e d k l a d á : Mgr. Žid

9. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (I-0:58:59)

P r e d k l a d á : Mgr. Žid

10. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. (I-2:06:38)

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Určenie náplne práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni. (I-2:12:51)

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Plány práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni. (I-2:14:12)

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

13. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni. (I-2:15:14)

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Návrh dotácií v zmysle VZN č. 44 na r. 2019. (I-2:24:44)

P r e d k l a d á : Ing. Srnka

15. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska ZŠ Podsadek v priestoroch Spojenej školy internátnej na Levočskej ul. v Starej Ľubovni. (II-0:00:00)

P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov základných škôl v meste Stará Ľubovňa. (II-0:23:55)

P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

17. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (II-0:25:35)

P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

18. Návrh zmeny VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa. (II-0:31:13)

P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

19. Doplnenie Programu 9 - Životné prostredie v Programovom rozpočte Mesta Stará Ľubovňa na rok 2019 a nasledujúce roky o ciele a merateľné ukazovatele. (III-0:00:00)

P r e d k l a d á : Ing. Solár

20. Prerokovanie problematiky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vzhľadom na vývoj príjmov a výdavkov v odpadovom hospodárstve Mesta - doplácanie Mesta na nakladanie s komunálnym odpadom. (III-0:04:35)

P r e d k l a d á : Ing. Solár

21. Návrh zmeny VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa. (III-0:01:51)

P r e d k l a d á : Ing. Solár

22. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019. (III-0:09:28)

P r e d k l a d á : Ing. Hrebíková

23. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III-0:58:28)

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

24. Návrh riešenia dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ na Komenského ul. v Starej Ľubovni. (III-1:02:45)

P r e d k l a d á : Ing. Solár

25. Informácia o organizačnom zabezpečení jarného upratovania mesta. (III-1:34:55)

P r e d k l a d á : Ing. Hrebíková

26. Správa o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2018. (III-1:37:55)

P r e d k l a d á : Mgr. Raššová

27. Správa o činnosti Mestskej polície v Starej Ľubovni za r. 2018. (III-1:59:38)

P r e d k l a d á : p. Ščigulinský

28. Správa o činnosti ZPOZ Človek - človeku pri MsÚ v Starej Ľubovni za r. 2018. (III-2:09:24)

P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

29. Správa o činnosti OZ Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO za r. 2018. (III-2:20:40)

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

30. Interpelácia poslancov. (III-2:23:15)

31. Rôzne: (III-2:29:56)

31.1 Informácia o príprave koncepcie regulovania parkovania v centrálnej zóne mesta.
P r e d k l a d á : Ing. Solár

32. Záver.

 

Súvisiace video

201903270851380.bbb Prehrať Video
MsZ 31 01 2019 01
MsZ 28.2.2019 -02 Prehrať Video
MsZ 28.2.2019 -02
MsZ 28.2.2019 -03 Prehrať Video
MsZ 28.2.2019 -03
Publikované: 26.3.2019 | Aktualizácia: 27.3.2019 | Zobrazené: 754

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies