8.11.2018

Zasadnutie Msz 25.10.2018 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 25.10.2018

 
 
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.  (I.- 0:00:00)
 
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
 
3. Vystúpenie občanov. (I.- 0:02:44)


4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho  rokovania MsZ 20.09.2018.(I.- 0:08:18)
P r e d k l a d á :  Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I.- 0:09:57)
P r e d k l a d á :  Ing. Solár
 
6. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2018 v zmysle VZN č. 29.(I.- 0:18:19)
P r e d k l a d á :  PhDr. Tomko 
 
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2019. (I.- 0:30:09)
P r e d k l a d á :  Ing. Šidlovský
 
8. Návrh na zrušenie ukladacích uznesení z rokovaní MsZ vo volebnom období 2010 - 2014. (I.- 0:00:00)
P r e d k l a d á :  Ing. Šidlovský
 
9. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II.- 0:00:00)
P r e d k l a d á :  Mgr. Žid
 
10. Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Stará Ľubovňa. (II.- 0:28:55)
P r e d k l a d á :   Ing. Solár
 
11. Návrh zmeny č. 2 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2018. (III.- 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár
 
12. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019. (III.- 0:04:30)
P r e d k l a d á :  Ing. Solár
 
13. Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2018 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (III.- 0:27:42)
P r e d k l a d á :  Ing. Srnka
 
14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2019 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (III.- 1:00:50)
P r e d k l a d á :  Ing. Srnka
 
15. Správa o vyhodnotení XXVII. Ľubovnianskeho jarmoku. (III.- 1:28:50)
P r e d k l a d á :  Ing. Srnka
 
16. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa.  (III.- 1:37:03)
P r e d k l a d á :  Ing. Srnka
 
12. Dokončenie bodu 12 (III.- 1:38:44)

17. Návrh zmeny VZN č. 43 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. (III.- 1:45:40)
P r e d k l a d á :  Mgr. Raššová
 
18. Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa. (III.- 2:19:47)
P r e d k l a d á :  JUDr. Železníková
 
19. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy, dieťa  materskej školy a školských  zariadení  so  sídlom  na území  Mesta   Stará  Ľubovňa. (III.- 2:22:43)
 P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
 
20. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2018. (III.- 2:25:46)
P r e d k l a d á :  PaedDr. Kollárová
 
21. Projekt „Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa “ – návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP a spolufinancovania projektu. (III.- 2:29:38)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko
 
22. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III.- 2:33:18)
P r e d k l a d á :  PhDr. Tomko
 
23. Informácia o zahraničných služobných cestách primátora mesta za r. 2018.(III.- 2:37:11)
P r e d k l a d á :  PhDr. Tomko
 
24. Interpelácia poslancov.(III.- 2:38:00)
 
25. Rôzne.(III.- 2:40:36)
 
26. Záver.(III.- 2:53:08)

Súvisiace video

MsZ 25.10.2018 - 01 Prehrať Video
MsZ 25.10.2018 - 01
MsZ 25.10.2018 - 02 Prehrať Video
MsZ 25.10.2018 - 02
MsZ 25.10.2018 - 03 Prehrať Video
MsZ 25.10.2018 - 03
Publikované: 8.11.2018 | Aktualizácia: 9.11.2018 | Zobrazené: 1127

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies