6.3.2018

Zasadnutie MsZ 22.2.2018 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
22.02.2018

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. (I-0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I-0:02:25)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I-0:05:10)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2017. (I-0:06:04)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

7. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017. (I-0:14:35)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II-0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

9. Návrh dotácií v zmysle VZN č. 44 na r. 2018. (II-1:44:34)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Koncepcia zefektívnenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. (III-0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (IV-0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Návrh na umiestnenie pamätnej tabule Mons. Viktorovi Trstenskému. (IV-0:10:22)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

13. Správa o činnosti ZPOZ Človek - človeku pri MsÚ v Starej Ľubovni za r. 2017. (IV-0:14:25)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Správa o činnosti Mestskej polície v Starej Ľubovni za r. 2017. (IV-0:17:47)
P r e d k l a d á : p. Ščigulinský

15. Správa o činnosti OO CR Severný Spiš - Pieniny za r. 2017. (IV-0:28:21)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

16. Správa o činnosti OZ Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO za r. 2017. (IV-0:39:09)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Informácia o organizačnom zabezpečení jarného upratovania mesta. (IV-0:43:20)
P r e d k l a d á : p. Sovič

18. Interpelácia poslancov. (IV-0:47:28)

19. Rôzne. (IV-0:55:22)

20. Záver.

Súvisiace video

MsZ 22.2.2018 - 01 Prehrať Video
MsZ 22.2.2018 - 01
MsZ 22.2.2018 - 02 Prehrať Video
MsZ 22.2.2018 - 02
MsZ 22.2.2018 - 03 Prehrať Video
MsZ 22.2.2018 - 03
MsZ 22.2.2018 - 04 Prehrať Video
MsZ 22.2.2018 - 04
Mesto, Publikované: 6.3.2018 | Aktualizácia: 7.3.2018 | Zobrazené: 1185

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies