2.10.2018

Zasadnutie Msz 20.9.2018 - videozáznam


P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
20.09.2018


1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I - 0:01:25)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ 21.06.2018 a 26.07.2018 a uznesení z rokovaní MsZ vo volebnom období 2010 - 2014. (I - 0:12:12)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:17:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

7. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2018 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (III - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mesta Stará Ľubovňa.(III - 0:15:42)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Správa o príprave XXVII. Ľubovnianskeho jarmoku. (III - 0:27:07)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2018. (III - 0:39:24)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2018. (III - 1:05:32)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

12. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III - 1:14:40)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

13. Projekt Projekt „Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni" - návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP a spolufinancovania projektu. (III - 1:26:30)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Návrh zmeny VZN č. 28 o vymedzení miest a stanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane v meste Stará Ľubovňa. (III - 1:30:08)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

15. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2018/2019. (III - 1:44:00)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Interpelácia poslancov. (III - 1:50:04)

17. Rôzne. (III - 2:03:17)

18. Záver.

Súvisiace video

MsZ 20.9.2018 - 01 Prehrať Video
MsZ 20.9.2018 - 01
MsZ 20.9.2018 - 2 Prehrať Video
MsZ 20.9.2018 - 2
MsZ 20.9.2018 - 03 Prehrať Video
MsZ 20.9.2018 - 03
Mesto, Publikované: 2.10.2018 | Aktualizácia: 2.10.2018 | Zobrazené: 1144

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies