7.5.2018

Zasadnutie MsZ 19.4.2018 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
19.04.2018

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. ( I. - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. ( I. - 0:02:46)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I. - 0:09:50) P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I. - 0:13:00) P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Prezentácia zámeru spoločnosti JVR Enterprise, s. r. o., Sládkovičova 378/5, Stará Ľubovňa - projekt „Čertova skala". ( II. - 0:00:00)

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. P r e d k l a d á : Mgr. Žid ( II. - 0:14:35)

8. Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2017 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). ( III. - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

12. Projekt „Hokejová hala Stará Ľubovňa". P r e d k l a d á : PhDr. Tomko ( IV. - 0:00:00)

9. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2017 a ich finančné plány na rok 2018. ( V. - 0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

- Schválenie konateľa EKOS spol. s r.o. ( V. - 0:56:28)

10. Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2017. P r e d k l a d á : Ing. Solár ( V. - 1:05:17)

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. P r e d k l a d á : PhDr. Tomko ( V. - 1:10:57)

13. Informácia o investičných akciách Mesta Stará Ľubovňa. P r e d k l a d á : PhDr. Tomko ( VI. - 0:00:00)

14. Správa o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2017. ( VI. - 0:22:40)
P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák

15. Správa o plnení Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na r. 2017. P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák ( VI. - 0:31:33)

16. Návrh VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby. ( VI. - 0:33:43)
P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák

17. Návrh na zrušenie VZN č. 51 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. ( VI. - 0:38:36)
P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák

18. Návrh na zrušenie VZN č. 50 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci. ( VI. - 0:39:42)
P r e d k l a d á : PhDr. Kasenčák

19. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa. ( VI. - 0:40:53)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

20. Návrh zmeny VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa. P r e d k l a d á : Ing. Solár ( VI. - 0:50:24)

21. Návrh na odvolanie člena Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ v Starej Ľubovni. P r e d k l a d á : Ing. Solár ( VI. - 0:53:15)

22. Interpelácia poslancov. ( VI. - 0:54:33)

23. Rôzne. ( VI. - 1:04:50)

24. Záver.

Súvisiace video

HyK-j_AlZZo Prehrať Video
MsZ 19.4.2018 - 01
MsZ 19.4.2018 - 02 Prehrať Video
MsZ 19.4.2018 - 02
MsZ 19.4.2018 - 03 Prehrať Video
MsZ 19.4.2018 - 03
MsZ 19.4.2018 - 04 Prehrať Video
MsZ 19.4.2018 - 04
MsZ 19.4.2018 - 05 Prehrať Video
MsZ 19.4.2018 - 05
MsZ 19.4.2018 - 06 Prehrať Video
MsZ 19.4.2018 - 06
Publikované: 7.5.2018 | Aktualizácia: 7.5.2018 | Zobrazené: 1208

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies