1.5.2019

Zasadnutie MsZ 25.4.2019 - video záznam

P r o g r a m   

rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

25.04.2019

 

1.      Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

 

2.      Voľba návrhovej komisie.

 

3.      Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

 

4.      Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ

. P r e d k l a d á :   Ing. Šidlovský

 

5.      Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení obyvateľov mesta a iných osôb z predchádzajúceho rokovania MsZ.

P r e d k l a d á : Ing. Solár

 

6.      Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

P r e d k l a d á :            Mgr. Žid

 

7.      Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2018 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

P  r e d k l a d á :         Ing. Srnka

 

8.      Návrh na prijatie kapitálového úveru Mesta Stará Ľubovňa (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

P  r e d k l a d á :         Ing. Srnka

 

9.      Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol.

s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2018 a ich finančné plány na rok 2019.

P  r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

 

10.  Informácia o  príprave transformácie príspevkovej organizácie a obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa. 

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

 

11.  Návrh na schválenie predsedov dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – Marmon, spol. s r. o. a ĽMS, spol. s r. o.

P  r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

 

12.  Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

P r e d k l a d á :          PhDr. Tomko 

 

13.  Projekt "Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu.

P r e d k l a d á : PhDr. Tomko 

1

 

14.  Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2018.

P  r e d k l a d á :         Ing. Hrebíková 

 

15.  Správa o plnení Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa za r. 2018.

P  r e d k l a d á :         Mgr. Raššová

 

16.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa.

P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

 

17.  Schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016 – 2020 pre Mesto Stará Ľubovňa.

P  r e d k l a d á :         RNDr. Kundľa

 

18.  Návrh VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta

Stará Ľubovňa.

P  r e d k l a d á :         Ing. Solár

 

19.  Správa o činnosti OO CR  Severný Spiš – Pieniny za r. 2018.

P r e d k l a d á :     Ing. Solár

 

20.  Informácia o zmene Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Starej Ľubovni.

P  r e d k l a d á :         Ing. Solár 

 

21.  Informácia o riešení dopravnej situácie v lokalite pri  Základnej škole na Komenského ul. v Starej Ľubovni.

P  r e d k l a d á :         Ing. Solár

 

22.  Prerokovanie petície proti výstavbe bytov – domu na par. č. 2873/8 v k. ú. Stará Ľubovňa doručenej Mestu Stará Ľubovňa dňa 15.04.2019.

P  r e d k l a d á :         PhDr. Tomko

 

23.  Interpelácia poslancov.

 

24.  Rôzne.

 

25.  Záver.

Video - 1. časť

Video - 2. časť

 

Publikované: 1.5.2019 | Aktualizácia: 7.5.2019 | Zobrazené: 948

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies