6.3.2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Milí rodičia,

     Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2023 vek šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu prihlásiť ho na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Zápisy do 1. ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa na školský rok 2023/2024 sa budú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa a to v Základnej škole Komenského 6, v Základnej škole Levočská 6, v Základnej škole Za vodou 14, a v Základnej škole Podsadek 140 konať v dňoch

12. apríla - 14. apríla 2023, v čase od 13:00 do 17:00

     Konkrétny spôsob zápisu v jednotlivých základných školách si môžete pozrieť na webových sídlach jednotlivých škôl:. https://zskomsl.edupage.org, https://zslevocskasl.edupage.org, https://zszavodousl.edupage.org, https://zspodsadek.edupage.org.

     Podľa platnej legislatívy žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej, ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Školské obvody podľa trvalého bydliska sú určené Všeobecne záväzným nariadením č. 35 o určení školských obvodov základných škôl v meste Stará Ľubovňa: https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-35-o-urceni-skolskych-obvodov-zs.pdf

 

https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-48-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky.pdf

 

Publikované: 6.3.2023 | Zobrazené: 823

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies