4.9.2018

Výstavbu Zimného štadióna dokončí súkromný investor

Koncom júna tohto roka schválili poslanci Mestského zastupiteľstva konečné riešenie dlhoročného problému v podobe nedostavaného a naďalej chátrajúceho zimného štadióna. Tým je súkromný investor, ktorý svoj vážny záujem o zimný štadión Mestu deklaroval v dvoch po sebe predložených návrhoch. Mesto napokon ponuku súkromného investora prijalo a dnes aj definitívne potvrdilo podpisom všetkých náležitých zmluvných podkladov.

Stará Ľubovňa na svoj zimný štadión čaká už od roku 1983, kedy sa začali prvé verejné úvahy o jeho vybudovaní. Povolenie na pôvodnú stavbu s názvom „Sociálno-prevádzková budova pre ÚĽP (Umelú ľadovú plochu) bolo vydané v roku 1988, po ktorom nasledovala realizácia hrubej stavby budovy a umelej ľadovej plochy. Po roku 1989 však bolo ich dokončenie kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom zastavené. Pomôcť mala vládna dotácia vo výške viac než 1 mil. € získaná v roku 2010, ktorá bola použitá na nákup chladiacej technológie a zastrešenie budovy. Novopostavená oceľová strecha sa však v roku 2013 pod náporom snehu zrútila a zimný štadión tak ostal nedokončený. Keďže termín ukončenia pretrvávajúceho súdneho sporu so zhotoviteľom stavby Mesto odhadnúť nedokáže, pristúpilo ku konečnému riešeniu danej situácie. „Po intenzívnom zvažovaní rôznych návrhov či už zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja i súkromného investora sme 21. júna 2018 predložili na zasadnutí Mestského zastupiteľstva najvýhodnejšiu alternatívu," informuje primátor mesta Ľuboš Tomko.

Tou sa napokon stala druhá predložená ponuka prešovskej spoločnosti KEN-EX, spol. s.r.o., ktorá s použitím vlastných finančných prostriedkov dokončí stavbu v súlade so stanovenými požiadavkami samosprávy. „Mesto Stará Ľubovňa pozemky a sociálo-prevádzkovú budovu pre umelú ľadovú plochu, ktorých hodnota na základe znaleckého posudku predstavuje 256 000 €, odpredalo súkromnému investorovi za 1 €. Ten sa zaväzuje dostavať Zimný štadión s umelou ľadovou plochou s minimálnymi rozmermi 56 m x 26 m a hľadiskom s minimálnym počtom 100 miest. So stavebnými prácami musí začať najneskôr do 1 roka. Na druhej strane, povinnosťou Mesta je vybudovať do konca augusta 2019 v blízkosti Zimného štadióna 100 parkovacích miest, prístupovú komunikáciu a sfunkčniť existujúcu kanalizačnú sieť vedúcu k stavbe. Mesto sa taktiež zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi ročnú dotáciu vo výške 100 000 €. Tá je viazaná na konkrétny účel, a to zabezpečenie prevádzky zimného štadióna v potrebnej kvalite v prevádzkovom období 12 hodín denne najmenej 8 kalendárnych mesiacov ročne. Vo vymedzenom čase je taktiež prevádzkovateľ povinný poskytnúť všetkým školským zariadeniam pôsobiacim na území mesta 50% zľavu a Mesto má taktiež právo na uplatnenie si bezplatných 20 ľadohodín ročne," hovorí o podrobnostiach spolupráce primátor.

Realizáciu tohto investičného zámeru včera oficiálne potvrdili predstavitelia oboch dotknutých strán podpisom zmluvných dokumentov upravujúcich všetky potrebné náležitosti ich spolupráce. Tomu však predchádzalo doručenie oficiálneho stanoviska Protimonopolného úradu Slovenskej republiky k poskytnutiu investičnej a prevádzkovej pomoci súkromnému investorovi zo strany samosprávy. „Vyžiadanie si stanoviska Protimonopolného úradu SR, v ktorom je uvedené, že k predmetnému opatreniu si neuplatňuje pripomienky z hľadiska pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci predstavuje z pohľadu Mesta akýsi súhlas s konaním v danej veci. Vyriešenie dlhodobého problému s dostavaním Zimného štadióna považujeme vo všeobecnosti za dôležitý krok, ktorý výrazným spôsobom prispeje k rozvoju športu v našom meste," uzatvára primátor.

Publikované: 4.9.2018 | Aktualizácia: 6.9.2018 | Zobrazené: 759

Partneri

Partnerské mestá