26.11.2019

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor (ďalej len "OÚ-SL-PLO), ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o pozemkových úpravách") a Mesto Stará Ľubovňa v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej len "JPÚ") vykonávaných v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou zvolávajú podľa ustanovenia §24 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou, ktoré sa uskutoční:

18. decembra 2019 (streda) o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Stará Ľubovňa.

K stiahnutiu

Publikované: 26.11.2019 | Aktualizácia: 26.11.2019 | Zobrazené: 351

Partneri

Partnerské mestá