7.8.2017

Mimoriadne zasadnutie MsZ 1.8.2017 - video záznam

P r o g r a m
mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 01.08.2017


1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Projekt "Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa" - schválenie spolufinancovania projektu. (0:02:17)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

4. Projekt "Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ Tatranská v Starej Ľubovni" - schválenie spolufinancovania projektu. (0:09:28)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

5. Projekt „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu. (0:12:35)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (0:16:38)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

7. Záver.

Súvisiace video

MsZ 01.08.2017 Prehrať Video
MsZ 01.08.2017
Publikované: 7.8.2017 | Aktualizácia: 8.8.2017 | Zobrazené: 788

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies