15.3.2020

Grantová schéma 2019 "Záleží nám na Starej Ľubovni!"

 Máte nápad, ako skrášliť svoje mesto a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou,    

v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

 

Mesto Stará Ľubovňa už po piaty raz vyhlasuje 

V Ý Z V U 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste Stará Ľubovňa, v rámci ktorej sa môžu Staroľubovňania uchádzať o podporu vo výške 500 €.

 

V našom meste žije veľa nadšených, šikovných ľudí, ktorí aktívne participujú na verejnom živote v meste. Nakoľko sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa o poskytovaní dotácii (VZN č. 44) vzťahuje iba na obce (VÚC), právnické osoby, resp. fyzické osoby – podnikateľov, našlo vedenia Mesta spôsob ako podporiť občiansku iniciatívu radových občanov, mimovládne organizácie a neformálne občianske združenia nevynímajúc.

Prioritou Mesta je podporiť komplexné projekty s jasne a zrozumiteľne stanovenými cieľmi, aktivitami a výstupmi celej akcie. Odborná komisia menovaná primátorom bude prihliadať na inovatívny charakter, výnimočnosť zámerov predložených žiadostí o dotáciu vrátane plusových bodov za náväznosť akcie na aktivity realizované v predchádzajúcom období a udržateľnosť výstupov akcie.

 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov z minulých ročníkov: 

Rada školy pri MŠ Tatranská 21

Vybudovanie pohybovo-relaxačnej zóny zdravia v priestoroch školského dvora, pozostávajúcej z: relaxačného chodníka, prírodného amfiteátra, terapeutického bylinného záhona.

 

Dobrí ľudia, n. o.

Čistenie brehov a vodných tokov riek na území mesta Stará Ľubovňa, t. j. rieka Jakubianka a Poprad.

 

Obyvatelia obytného domu Orava a Spiš

Oprava a rozšírenie parkovacích plôch, vytvorenie schodiska a chodníka pre peších, údržba stĺpov verejného osvetlenia a revitalizácia ostatného mobiliáru vrátane výsadby zelene.

 

Ing. Ľubomír Bolcár

Revitalizácia a skrášlenie medziblokového priestoru za účelom vytvorenia oddychového priestoru pre rodiny s deťmi.

 

Jozef Ženčuch 

Úprava zelene v okolí bytového domu na ul. Komenského 2.

 

Jarmila Howanski

Realizácia solárneho osvetlenia v areáli karanténnej stanice.

 

Bytový dom Za vodou 28 – v zastúpení Dominik Nemergut

Revitalizácia detského ihriska vrátane osadenia nových certifikovaných hracích prvkov.

 

Miloš Guzy

Osadenie smerových tabuliek a informačných máp na nových cyklochodníkoch vybudovaných v mestských lesoch.

 

K stiahnutiu

Publikované: 15.3.2020 | Aktualizácia: 22.4.2020 | Zobrazené: 415

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies