3.1.2024

Daňová povinnosť do konca januára 2024

 

Každý, u ktorého v roku 2023 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára podať priznanie k dani z nehnuteľností.

 

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

Predaj nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie vydané katastrálnym úradom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo – predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, pretože pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie – predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby – predložiť treba právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku – predložiť výpis z listu vlastníctva.

Dražba – predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

K stiahnutiu

Publikované: 3.1.2024 | Aktualizácia: 3.1.2024 | Zobrazené: 1056

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies