Zoznam správcov existujúcich inžinierskych sieti na území mesta

Správcovia existujúcich telekomunikačných sietí

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko, a. s. - v zastúpení: MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice

Prvá internetová, s. r. o., Továrenska 32, 064 01 Stará Ľubovňa

Norttel, s. r. o., Nám. gen. Štefánika 6, P. O. BOX 62, 064 01 Stará Ľubovňa

SITEL KOŠICE, Zemplínska 6, 040 01 Košice

Správcovia ďalších existujúcich inžinierskych sietí

SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Verejnoprospešné služby, p. o., Levočská 355/21, 064 01 Stará Ľubovňa - (verejné osvetlenie)

Slobyterm, a. s., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa - (teplovod)

Min. vnútra SR, Centrum podpory Prešov, odd. telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov

 

Nastavenia cookies