Zoznam správcov existujúcich inžinierskych sieti na území mesta

Správcovia existujúcich telekomunikačných sietí


Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
Prvá internetová, s. r. o., Továrenska 32, 064 01 Stará Ľubovňa
Norttel, s. r. o., Nám. gen. Štefánika 6, P. O. BOX 62, 064 01 Stará Ľubovňa


Správcovia ďalších existujúcich inžinierskych sietí

SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Verejnoprospešné služby, p. o., Levočská 355/21, 064 01 Stará Ľubovňa - (verejné osvetlenie)
Slobyterm, a. s., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa - (teplovod)
Min. vnútra SR, Centrum podpory Prešov, odd. telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov