14.6.2019

Zisťovanie EHIS - Európske zisťovanie o zdraví

SR sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady /ES č. 1338/2008. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 2014.

Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi EÚ.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi aj mesto Stará Ľubovňa. Do zisťovania je zaradených 8000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej statistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práce dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 051/7735321 - Ing. Iveta Popovcová.

Za ochotu, ústretovosť a porozumenie ďakujeme.

Publikované: 14.6.2019 | Aktualizácia: 14.6.2019 | Zobrazené: 294

Partneri

Partnerské mestá