20.9.2012

Zasadnutie MsZ z 13.9.2012 - video záznam

P r o g r a m
rokovania MsZ 13.09.2012

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Voľba člena MsR.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

7. Návrh na odvolanie a menovanie predsedu a členov dozorných rád obchodných spoločností Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa a EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

8. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

11. Návrh na prijatie bezúčelového úveru vo forme povoleného debetu na bežnom účte vo výške 120 000,-- €.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

12. Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 300 000,-- €.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

13. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2012.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

14. Návrh delimitácie VPS, p. o., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

15. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 28.08.2012.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

16. Informácia o ukončených projektoch Mesta Stará Ľubovňa - stav k 28.08.2012.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

17. Návrh Cenníka pohrebných a cintorínskych služieb VPS, p. o., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

18. Rekonštrukcia a obnova MŠ na Vsetínskej ul.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

19. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na II. polrok 2012
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

20. Správa o príprave XXI. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

21. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2012/2013.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

22. Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácií.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

23. Žiadosť o odkúpenie bytu.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

24. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

25. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

26. Žiadosť spol. s r. o. EKOS Stará Ľubovňa o súhlas na odpredaj neupotrebiteľného majetku.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

27. Stanovisko MsZ k možnosti odkúpenia nehnuteľností od I. SEMEX, a. s., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

Doplnenie osvetlenia MŠH

28. Interpelácia poslancov.

29. Záver.

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4.- 6. bod programu Prehrať Video
4.- 6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. - 12. bod programu Prehrať Video
9. - 12. bod programu
13. bod programu Prehrať Video
13. bod programu
26. bod programu Prehrať Video
26. bod programu
27. bod programu Prehrať Video
27. bod programu
14. bod programu Prehrať Video
14. bod programu
15. a 16. bod programu Prehrať Video
15. a 16. bod programu
17. a 18. bod programu Prehrať Video
17. a 18. bod programu
19. bod programu Prehrať Video
19. bod programu
20. bod programu Prehrať Video
20. bod programu
21. - 23. bod programu Prehrať Video
21. - 23. bod programu
24. bod programu Prehrať Video
24. bod programu
25. bod programu Prehrať Video
25. bod programu
Doplnenie osvetlenia MŠH Prehrať Video
Doplnenie osvetlenia MŠH
Mesto, Publikované: 20.9.2012 | Zobrazené: 262

Partneri

Partnerské mestá